Lars Salviusföreningen

Lars Salviusföreningen delar årligen ut projektbidrag och stipendier till författare och utgivare. Föreningen delar också ut ett årligt pris till någon eller några som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap.

Bakgrund
Varje år kopieras ett stort antal sidor ur svenska och utländska verk vid svenska högskolor och universitet. För detta betalas ersättning enligt det så kallade högskoleavtalet. Pengarna inkasseras och förvaltas av Bonus Copyright Access – en ekonomisk förening vars medlemmar är organisationer som företräder upphovsmän och utgivare.

En mindre andel av ersättningen avser kopiering ur vetenskapliga tidskrifter och annat särskilt kopieringskänsligt material. Den ersättningen förvaltas gemensamt av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter. År 1991 bildade därför de tre organisationerna Lars Salviusföreningen, som har till uppgift att fördela ersättningen i form av stipendier, projektbidrag och ett årligt pris. Författare och utgivare som inte är medlemmar i stiftarorganisationerna äger samma rätt som medlemmar att söka och erhålla stipendier och projektbidrag från föreningen, samt att utses till mottagare av det årliga priset.

Lars Salvius
F
öreningen har sitt namn efter Lars Salvius, som var en allmänbildad, språkintresserad och innovativ boktryckare på 1700-talet. Han moderniserade svensk stavning och grammatik, skrev en geografibok om Uppland och gav ut en vetenskaplig veckotidskrift – Lärda tidningar. Han gav också ut vetenskapliga verk, något som andra boktryckare ansåg olönsamt, och förstod att göra denna utgivningssektor vinstgivande. Han var förläggare åt Kungl. Vetenskapsakademien. Lars Salvius såg även till att ge boktryckarna drägliga villkor, och han skapade Sveriges första universalbokhandel och inrättade det första lånebiblioteket.

Styrelse och jury
Lars Salviusföreningens styrelse består av fyra ledamöter och fyra suppleanter, vilka utses av stiftarorganisationerna. Styrelsen utser en jury med uppgift att dela ut stipendier och projektbidrag, liksom det årliga Lars Salviuspriset. Juryn består av fem facklitterärt och vetenskapligt väl bevandrade personer, vilka kan vara juryledamöter i högst fem år.

I Lars Salviusföreningens styrelse för 2023/2024 ingår Karin W. Tikkanen, författare, journalist och forskare, docent i latin, Göteborgs universitet (ordförande), Mikaela Zabrodsky, vd för Svenska Förläggare-föreningen, Björn Fjæstad, redaktör för tidskriften Sans och f.d. adj. professor i forskningskommunikation samt Lena Johannesson, författare och professor emeritus i konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet.

I Lars Salviusföreningens jury för 2023 ingår fil. dr Göran Blomqvist, f. d. vd Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (ordförande); Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal och företagsutveckling, IPF, Nina Wormbs, civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH; Cecilia Odlind, chefredaktör för Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap samt Mattias Pettersson, redaktör på Volante.

Juryn ska vid valet av stipendiater, projektbidragsmottagare och det årliga priset behandla medlemmar och ickemedlemmar i stiftarorganisationerna lika, eftersom kopieringsersättningen inkasseras med stöd av avtalslicensbestämmelser i upphovsrättslagen. Effekten av en avtalslicens är att inte bara medlemmarnas verk omfattas av avtalet, utan även att utanförstående rättighetshavares verk inbegrips i avtalet. De utanförstående rättighetshavarna har därför samma rätt till ersättningen som de som är medlemmar i någon av organisationerna.