Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag från Lars Salviusföreningen ska vara Bonus Copyright Access kansli tillhanda i sex exemplar, senast den 30 september 2021. Ansökan ska vara maskinskriven.

Vem kan söka projektbidrag?

 • Juridiska och fysiska personer, exempelvis utgivare, organisationer och högskoleinstitutioner samt publicister, forskare och författare
 • Även av författare och utgivare som inte är medlemmar i Lars Salviusföreningens stiftarorganisationer

Vad är projektbidrag avsett för?

 • Projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur
 • Projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga eller populärvetenskapliga kommunikationsprocessen, t ex genom att utveckla metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller sammanföra utgivare, forskare och allmänhet

Projektbidrag lämnas inte för följande ändamål

 • Författande av läroböcker eller populärvetenskapliga verk, såvida de inte handlar om eller syftar till att underlätta den vetenskapliga eller populärvetenskapliga kommunikationsprocessen
 • Fysisk framställning, således utgår inte bidrag för tryckning av böcker, konstruktion av webbplatser eller liknande, såvida det inte handlar om eller syftar till att underlätta den vetenskapliga eller populärvetenskapliga kommunikationsprocessen

Ansökan ska innehålla

 • Namn (fysisk eller juridisk person)
 • Födelsedatum/organisationsnummer
 • Eventuell anställning/tjänst
 • Universitet/institution
 • Postadress och postort (hem)
 • Telefon
 • Kontonummer för utbetalning av eventuellt projektbidrag
 • Ansökt belopp

I bilaga (som lämnas in i sex exemplar)

Projektbeskrivning (högst 1 000 ord) som innehåller följande:
– Syfte och motivering
– Metod för projektets genomförande
– Kostnadsplan
– Målgrupp för projektets resultat
– Plan för spridning av projektets resultat
– Projektsammanfattning (högst 100 ord)
– Åtagande att efter projektets genomförande informera Lars Salviusföreningen om de erfarenheter som vanns
– Medgivande till föreningen att publicera redovisningen på föreningens webbplats