Ansökan om stipendium

Ansökan om stipendium från Lars Salviusföreningen ska vara Bonus Copyright Access kansli tillhanda senast den 30 september 2023.

Vem kan söka stipendium

Stipendierna har sista ansökningsdag 30 september, och utdelning sker senare på hösten. Stipendierna ges för redan utförda insatser och tilldelas fysiska personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk kan antas ha använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor. Stipendierna är för närvarande på 40 000 kronor. Om verk har samförfattats med andra räknas – som sedvanligt inom bibliometri – författarandelar. Ett verk med fem författare motsvarar sålunda 0,2 publikationer.

Verk där författaren avsagt sig sina ekonomiska rättigheter, exempelvis när verket görs tillgängligt under open access eller creative commons, faller utanför stipendiebedömningen.

Stipendium kan erhållas flera gånger, dock med minst fem års mellanrum och påföljande gånger enbart för verk som utgivits sedan den sökande erhöll stipendiet senast.

Ersättning för kopiering ur läromedel kan sökas i andra instanser och berör inte dessa stipendier.

Att en sökande inom två år erhållit annat stipendium baserat på kopieringsmedel minskar prioriteringen av ansökan.

Anmärkningar

 • Stipendium erhålls för redan utförda insatser
 • Stipendium kan erhållas flera gånger, och juryn fäster då vikt vid verk som utgivits sedan den sökande erhöll stipendiet förra gången
 • Ersättning för kopiering ur läromedel kan sökas i andra instanser och hanteras i annan ordning och berör inte dessa stipendier

Ansökan ska innehålla

 • Namn (fysisk eller juridisk person)
 • Födelsedatum/organisationsnummer
 • Eventuell anställning/tjänst
 • Universitet/institution
 • Postadress och postort (hem)
 • Telefon
 • Kontonummer för utbetalning av eventuellt stipendium

I bilaga

 • Vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur eller tidskrifter/artiklar. (Ange en så fullständig förteckning som möjligt, eventuellt med särskild markering av de verk som den sökande särskilt vill framhålla har använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor.)
 • Andra uppgifter av betydelse som den sökande önskar åberopa.

Så skickar du in ansökan

För att underlätta hantering och administration föredras digitala ansökningar till larssalviusforeningen@bonuscopyright.se

I det fall det inte är möjligt att skicka en digital ansökan går den att skicka till Bonus Copyright Access, Box 45006, 104 30 Stockholm. (Ansökan mottages EJ som rekommenderat brev.)