Projektbidrag

Projektbidrag från Lars Salviusföreningen

Vem kan söka projektbidrag
Projektbidragen utlyses varje vår med sista ansökningsdag 30 september, och utdelning sker senare på hösten.

De kan sökas av såväl juridiska som fysiska personer, exempelvis utgivare, organisationer och högskoleinstitutioner samt av enskilda publicister, forskare och författare.

Projekt som främjar kommunikationen
Bidragen är främst avsedda för projekt som långsiktigt främjar den vetenskapliga eller populärvetenskapliga kommunikationsprocessen. Projekten ska helst vara av bestående värde för utgivning och spridning av vetenskap och populärvetenskap, exempelvis i böcker, tidskrifter, etermedier, sociala medier, vid publika sammankomster – eller i helt nya sammanhang. Det kan bland annat handla om att utveckla och praktiskt testa metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller pröva nya former för att sammanföra utgivare, publicister, forskare och allmänhet. Att ett projekt syftar till långsiktiga effekter, även om det avser en kommunikativ punktinsats, kan säkerställas genom bred och effektiv spridning till relevanta grupper av information om dess upplägg och resultat.

Om projektet är en del av ett större forskningsprojekt ska det framgå i ansökan hur det är avgränsat från övrig verksamhet i projektet, såväl vetenskapligt som praktiskt och ekonomiskt. Bidrag ges inte för tryckning av böcker och andra rapporter från planerade, pågående eller slutförda forskningsprojekt.

Projektbidragens storlek är vanligen 50 000 till 100 000 kronor.

Här hittar du information om hur du ansöker om projektbidrag och ansökningsblanketten.